Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami

Do zadań Referatu Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami należy prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami i geodezji, a w szczególności:

1. gospodarowanie gruntami komunalnymi:
1) sprzedaż gruntów w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej,
2) oddawanie w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd, aktualizacja opłat,
3) dzierżawa, najem, użyczenie,
4) wykonywanie prawa pierwokupu,
2. gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym:
1) przygotowywanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym i lokalowym zasobem gminy,
2) przygotowywanie umów dotyczących powierzania zarządu nieruchomościami podmiotom zewnętrznym,
3) kontrola i nadzór zarządzania,
4) sprzedaż budynków i lokali w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej.
5) przygotowywanie dokumentacji do prowadzenia postępowań o opróżnienie lokalu mieszkalnego,
6) zapewnianie lokali socjalnych,
7) prowadzenie spraw związanych z analizą cen najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego,
3. tworzenie gminnego zasobu gruntów, w tym:
1) regulacja stanu prawnego gruntów, w tym ulic i dróg,
2) nabywanie gruntów i zamiana gruntów,
3) komunalizacja gruntów,
4) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
5) wydawanie decyzji o zwrocie udzielonych bonifikat z tytułu przekształcenia,
6) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw placów, ulic, skwerów i rond,
w tym prowadzenie ewidencji porządkowej nieruchomości,
7) występowanie do Starosty o zmianę klasyfikacji gruntów gminy,
8) prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości oraz scaleniem i podziałem nieruchomości,
9) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem i wznowieniem granic nieruchomości,
10) prowadzenie rokowań w sprawach odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi, które w wyniku podziału oraz scalenia i podziału stały się z mocy prawa własnością gminy,
11) ustalanie wysokości opłat adiacenckich po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi,
12) ustalanie opłat adiacenckich związanych z uzbrojeniem terenu na gruntach objętych scaleniem i podziałem nieruchomości,
13) przygotowywania umów wejścia w teren na czasowe zajęcie nieruchomości i na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach gminy innych niż zajętych pod drogi publiczne, wewnętrzne i przeznaczonych na poszerzenie tych dróg,
14) prowadzenie spraw związanych z obciążaniem gruntów gminy ograniczonym prawem rzeczowym – służebności drogowe i służebności przesyłu,
4. przygotowywanie umów na umieszczenie nośników reklamowych na gruntach gminy
z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi.

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 09:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5528
13 marca 2017 10:33 (Paweł Bucior) - Zmiana danych jednostki.
08 kwietnia 2008 09:54 (Administrator) - Utworzenie jednostki.