Referat Organizacyjny i Obsługi Rady

Do zadań Referatu Organizacyjnego i Obsługi Rady należy:
1. obsługa organów uchwałodawczego i wykonawczego, a w szczególności:
1) przygotowywanie we współpracy z właściwymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi projektów uchwał i stanowisk Rady lub komisji,
2) prowadzenie rejestrów uchwał Rady oraz zarządzeń Burmistrza,
3) prowadzenie korespondencji Rady, komisji i radnych (za pośrednictwem Sekretariatu),
4) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
5) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady oraz jej komisji, w tym protokołowanie obrad Rady, posiedzeń komisji,
6) protokołowanie zebrań, spotkań i narad organizowanych przez Burmistrza,
7) organizowanie szkoleń radnych,
8) przekazywanie aktów prawa miejscowego do publikacji,
9) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu ich obowiązków,
10) gromadzenie i przechowywanie oświadczeń majątkowych radnych oraz przekazywanie właściwym instytucjom,
2. realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi a w szczególności:
1) wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
2) pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
3) opracowywanie, koordynacja i nadzór nad miejskim programem profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych,
4) obsługa techniczno - organizacyjna Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
5) prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
3. prowadzenie archiwum zakładowego, a w szczególności:
1) przejmowanie i ewidencjonowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej przekazywanych przez komórki organizacyjne urzędu,
2) przechowywanie akt w należytym porządku i właściwe ich zabezpieczenie,
3) prowadzenie rejestru dokumentów przekazanych do archiwum zakładowego,
4) prowadzenie nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych,
w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw,
4. realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w tym opracowywanie i realizacja miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii,
5. obsługa organizacyjna sekretariatu Burmistrza i Zastępcy Burmistrza oraz sprawy kancelaryjno – techniczne, a w szczególności:
1) obsługa kancelaryjna Urzędu,
2) prowadzenie rejestru umów, Zarządzeń Kierownika Urzędu i upoważnień udzielanych przez Burmistrza,
3) przygotowywanie pomieszczeń oraz obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez
Burmistrza lub Zastępcę Burmistrza,
4) prowadzenie kalendarza spotkań Burmistrza, Zastępcy Burmistrza z gośćmi
i interesantami,
5) kierowanie interesantów do właściwych komórek organizacyjnych,
6. prowadzenie spraw z zakresu udzielania informacji publicznej w trybie wnioskowym,
7. prowadzenie biblioteki zakładowej.

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 09:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3884
13 marca 2017 10:32 (Paweł Bucior) - Zmiana danych jednostki.
20 lutego 2017 13:45 (Przemysław Jodkowski) - Zmiana danych jednostki.
20 lutego 2017 13:40 (Przemysław Jodkowski) - Zmiana danych jednostki.