Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego

Do zadań stanowiska ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych należy:
1. z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:
1) opracowywanie planów działania i ich realizacja, w tym planów przeciwpowodziowych,
2) realizowanie zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym prowadzenie magazynu obrony cywilnej i bieżąca konserwacja sprzętu,
3) zapewnienie obsługi biurowo - koordynacyjnej miejskiego zespołu reagowania kryzysowego,
2. z zakresu obronności kraju:
1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony,
2) przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
3) współdziałanie z organami wojskowymi,
4) prowadzenie spraw wojskowych dot. administracji rezerw osobowych, w tym kwalifikacji, rejestracji i ewidencji,
5) ustalanie przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodziny oraz należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych,
6) udzielanie pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,
7) nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
8) prowadzenie spraw związanych z akcją kurierską,
9) zakwaterowania sił zbrojnych,
10) współdziałanie z organami wymiaru sprawiedliwości i organami ścigania oraz innymi podmiotami w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego
3. wydawanie zezwoleń na imprezy masowe oraz zgromadzenia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2019 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Jodkowski
Ilość wyświetleń: 265
18 czerwca 2019 14:43 (Przemysław Jodkowski) - Utworzenie jednostki.