Komunikaty

Gmina Miasto Leżajsk ogłasza otwarty nabór partnerów krajowych celem wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Miasto Leżajsk

ogłasza otwarty nabór partnerów krajowych celem wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1460) Gmina Miasto Leżajsk ogłasza nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych, określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  1. Cel partnerstwa:

Celem partnerstwa jest opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 – Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Szczegółowe zasady partnerstwa, w szczególności podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie, zostaną określone w umowie partnerskiej, która zostanie podpisana w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu. Po zakończeniu naboru zostanie zawarty list intencyjny/porozumienie z wyłonionym (i) partnerami. Zgodnie z regulaminem konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17Gmina Miasto Leżajsk dokona wyboru na partnera (ów) co najmniej jednego podmiotu ekonomii społecznej.

 

  1. Cel projektu:

1. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  W ramach projektu wsparciem objęte będą następujące grupy docelowe:

1) dzieci i młodzież z rodzin mających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawni

2) rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży korzystających ze wsparcia w postaci udziału w zajęciach w świetlicy, klubie

2. Usługi społeczne, które planuje się realizować w projekcie dotyczą m.in.:

1) organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicy: warsztaty plastyczno-artystyczne, ceramiczne, muzyczno-taneczne, teatralne oraz warsztatowe zajęcia wyjazdowe.

2) organizacji zajęć warsztatowych dla rodziców i opiekunów w zakresie samopoznania, radzenia sobie ze stresem, metody i techniki wychowawcze, jak być asertywnym.

3) Działania wspierające rodziców i opiekunów w wykonywaniu obowiązków wobec swoich dzieci.

 

3. Wymagania wobec potencjalnych partnerów:

1. Podmioty wyrażają chęć zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego oraz deklarują współpracę z Gminą Miasto Leżajsk w zakresie przygotowania projektu.

2. Podmioty prowadzą działalność w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt zgodnie z podstawą prawną ich prowadzenia (np. zapis w statucie, zapis KRS, zapisy ustawy).

3. Zgodnie z art. 125 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r., podmioty dysponują potencjałem administracyjnym, finansowym i operacyjnym umożliwiającym prawidłową realizację projektu zgodnie z warunkami wsparcia określonymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym:

1) posiadają dobrą kondycję finansową oraz spełniają następujące warunki: wobec podmiotów nie została ogłoszona decyzja o upadłości, podmioty nie są w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajdują się pod zarządem komisarycznym, nie znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania restrukturyzacyjnego, nie zawiesiły prowadzenia działalności i nie znajdują się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa,

2) nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

4. Podmioty nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wobec reprezentowanego podmiotu nie został orzeczony zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:

1) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

5. Podmioty nie są powiązane z Gminą Miasto Leżajsk, w rozumieniu art. 33 ust 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.

 

IV.  Kryteria wyboru partnerów:

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

  1. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
  2. gotowość do wniesienie wkładu własnego finansowego lub niefinansowego (w tym przypadku należy w ofercie zawrzeć metodę wyliczenia tego wkładu w oparciu o rynkowe stawki danej usługi, a oceniający weźmie pod uwagę rzetelność i wiarygodność przedstawionej metody wyliczeń),
  3. zapewnienie kadry (w tym zarządzającej), posiadającą kwalifikacje i doświadczenie, zapewniające w opinii oceniającego efektywną realizację zadań przygotowania, prowadzenia, zarządzania, rozliczania projektu,

 

V.   Zasady zgłaszania ofert:

1. Ofertę należy przygotować w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze partnerów.

2.Termin składania ofert trwa do dnia 21 września 2017 r. do godz. 12.00 (termin wpłynięcia lub złożenia oferty w Urzędzie)

1) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 8.4 – Poprawa dostępu do usług Wsparcia Rodziny i Pieczy zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17

2) Miejsce składania ofert:

       Osobiście, pocztą lub kurierem w sekretariacie Urzędu Miejskiego Leżajsk, w godzinach 7 30 - 1530.

       Dopuszcza się możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną poprzez wysłanie zeskanowanego dokumentu oferty w pliku pdf na adres e-mail: uml@miastlezajsk.pl oraz niezwłoczne dostarczenie oryginału na adres wskazany w punkcie powyżej.

3. Oferta musi być opatrzona aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotów.

 

VI.   Procedura wyboru partnerów:

1. Procedurę wyboru partnerów przeprowadzi specjalnie w tym celu powołana Komisja ds. wyboru partnerów, składająca się w szczególności z pracowników Urzędu Miejskiego w Leżajsk i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku  .

2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podpisane przez uprawnione osoby, złożone w języku polskim, na odpowiednim formularzu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze partnerów. Oferty nie spełniające wymogów formalnych są odrzucane i nie podlegają dalszej ocenie.

3. Komisja, w oparciu o kryteria wyboru określone w ogłoszeniu o naborze, dokona wyboru partnerów, których oferty otrzymały największą liczbę punktów.

4. Informacja o wyborze partnerów zostanie zamieszczona stronie informacyjnej Gminy Leżajsk.

5.Warunkiem zawarcia partnerstwa jest podpisanie listu intencyjnego/porozumienia przez strony partnerstwa z zastrzeżeniem, że umowa partnerska zostanie podpisania w przypadku otrzymania dofinansowania.

 

VII.    Postanowienia końcowe.

1.Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2.Ogłaszający zastrzega sobie:

1)prawo wyboru dwóch lub więcej partnerów do wspólnej realizacji projektu.

2)prawo przeprowadzenia negocjacji dotyczących założeń projektu z wybranym partnerami.

3)prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

4)prawo zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze partnerów, z tym, że każda zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez publikację treści zmian na stronie informacyjnej Gminy Miasto Leżajsk.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 sierpnia 2017 07:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Jodkowski
Ilość wyświetleń: 316
26 września 2017 15:15 Przemysław Jodkowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2017 14:23 Przemysław Jodkowski - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 sierpnia 2017 07:52 Przemysław Jodkowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)