Przetargi

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

BURMISTRZ LEŻAJSKA

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Leżajsk, położonej w Leżajsku w rejonie ulic Akacjowej i Klonowej, objętej księgą wieczystą Nr RZ1E/00041335/4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 6945/8 o powierzchni 0,0909 ha.

Działka nr 6945/8 położona jest na obszarze, dla którego aktualnie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Decyzją o ustaleniu warunków zabudowy Nr AM.6730.14.2017 z dnia 22.05.2017 r., wydaną na wniosek Gminy Miasto Leżajsk, dla tego terenu ustalono warunki zabudowy na zamierzenie inwestycyjne Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dojazd zapewniony jest z ul. Akacjowej.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

 

Cena wywoławcza wynosi kwotę netto 63.000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące).

Wadium wynosi kwotę 7.000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy).

 

Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki 23%.

 

Wadium należy wpłacić w gotówce do dnia 12 września 2018 r. do godz. 1400 w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku lub przelewem na rachunek sum depozytowych Miasta Leżajska w BGŻ BNP PARIBAS S.A. O/Leżajsk 53 2030 0045 1110 0000 0251 4070 z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu środków na podany rachunek Urzędu Miejskiego.

         

Pisemna oferta powinna zawierać:

1)   imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2)   datę sporządzenia oferty,

3)   oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4)   oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty (przelew lub gotówka).

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leżajsku,  ul. Rynek 1 (sekretariat) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Rynek 1, w terminie do dnia 12 września 2018 r. do godz. 1400 z dopiskiem  „Przetarg – działka nr 6945/8”.

 

Część jawna przetargu (komisyjne otwarcie ofert) nastąpi w dniu 18 września 2018 r.  w Urzędzie Miejskim w Leżajsku ul. Rynek 1 (sala posiedzeń) o godz. 1000.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Cena nabycia nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w podanym w zawiadomieniu miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Koszty notarialne związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

 

Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny.

 

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu udziela Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, Rynek 1, pokój 2, tel. 17 242-73-33 wew. 115 lub 116.


                                                               

 

 

Obowiązek przetwarzania danych osobowych następuje na podstawie przepisów prawa (Rozporządzenie Rady Ministrów             z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości).

Szczegóły i zakres przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej opublikowanej na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Leżajsku - http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/11368/rodo .

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lipca 2018 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bogumiła Krupa
Ilość wyświetleń: 208
23 lipca 2018 14:17 Bogumiła Krupa - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 lipca 2018 14:13 Bogumiła Krupa - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)