Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wydaniu przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:„Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej, na działkach o nr ew.: 157/12, 150/7, 154, 153, 7/1, 5/1 i 325/8, położonych przy ulicach: Plac Mariacki, Leśnej i Bernardyńskiej w Leżajsku”

Leżajsk, dnia 06.09.2019 r.

BURMISTRZ  LEŻAJSKA

 

AM.6733.14.2019

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania

W dniu 06.09.2019 r. Burmistrz Leżajska obwieszcza, że Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w dniu 30.08.2019 r., wydał postanowienie znak: ZS.224.166.2019 uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej, na działkach o nr ew.: 157/12, 150/7, 154, 153, 7/1, 5/1 i 325/8, położonych przy ulicach: Plac Mariacki, Leśnej i Bernardyńskiej w Leżajsku”, której wnioskodawcą jest Klasztor O.O. Bernardynów, 37-300 Leżajsk, Plac Mariacki 8.

 

Strony postepowania mogą zapoznać się z treścią wskazanego powyżej postanowienia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój nr 21 (II piętro).

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leżajsku: http://lezajsk.um.bipgmina.pl (Prawo lokalne – Zagospodarowanie przestrzenne) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1.

 

 

                                                                                                                                                     Burmistrz Leżajska

                                                                                                                                                 (-) Ireneusz Stefański

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 września 2019 09:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sabina Jędras
Ilość wyświetleń: 47
06 września 2019 09:28 (Sabina Jędras) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)