Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wydaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie decyzji uzgadniającej projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa kolektora dopływowego do oczyszczalni ścieków, na działce o nr ew.: 740/6 położonej na terenie miasta Leżajska oraz na działkach o nr ew.: 1997/1 i 1492/1 położonych w miejscowości Stare Miasto w Gminie Leżajsk.”

Leżajsk, dnia 11.09.2019 r.

BURMISTRZ  LEŻAJSKA

 

AM.6733.11.2019

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania

W dniu 11.09.2019 r. Burmistrz Leżajska obwieszcza, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 06.09.2019 r., wydał decyzję znak: RZ.RPP.611.799.2019.MC uzgadniającą projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celi publicznego pod nazwą: „Budowa kolektora dopływowego do oczyszczalni ścieków, na działce o nr ew.: 740/6 położonej na terenie miasta Leżajska oraz na działkach o nr ew.: 1997/1 i 1492/1 położonych w miejscowości Stare Miasto w Gminie Leżajsk”, której wnioskodawcą jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk.

 

Strony postepowania mogą zapoznać się z treścią wskazanej powyżej decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój nr 21 (II piętro).

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leżajsku: http://lezajsk.um.bipgmina.pl (Prawo lokalne – Zagospodarowanie przestrzenne) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1.

 

 

Burmistrz Leżajska

(-) Ireneusz Stefański

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 września 2019 12:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Daszyk
Ilość wyświetleń: 45
11 września 2019 12:33 (Alicja Daszyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)