Biuro Architekt Miejskiego

Do zadań Biura Architekta Miejskiego należą sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności:

1. z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, a w tym:
1) przygotowywanie materiałów, koordynowanie i obsługa działań związanych ze sporządzaniem dokumentów planistycznych, tj. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, wraz z dokonywaniem w nich zmian,
2) prowadzenie i aktualizacja rejestru obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3) wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
4) dokonywanie analiz i ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta,
5) organizowanie prac i obsługa posiedzeń „Miejskiej Komisji Urbanistyczno
- Architektonicznej”,
6) prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu warunków
zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wraz
z prowadzeniem rejestrów wydanych decyzji,
7) prowadzenie rejestru decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,
8) współpraca w organizacji konkursów urbanistyczno – architektonicznych,
9) nadzór nad zachowaniem walorów estetycznych, plastycznych i użytkowych Miasta, poprzez:
a) koordynowanie działań mających na celu poprawę walorów plastycznych i estetycznych miasta,
b) opiniowanie rozwiązań plastycznych sytuowanych na terenie miasta obiektów budowlanych stałych i tymczasowych: budynków i budowli (kolorystyka),
c) realizację zapisów ustawy tzw. „krajobrazowej”,
2. z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
a w tym:
1) opracowywanie „Miejskiego Programu Opieki nad Zabytkami” wraz ze sporządzaniem sprawozdań z jego realizacji,
2) prowadzenie i aktualizacja „Gminnej Ewidencji Zabytków”,
3) współpraca ze służbami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu ochrony obiektów zabytków położonych na terenie miasta Leżajska,
4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji do zabytków,
3. z zakresu gospodarki nieruchomościami – opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości, w oparciu o ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne.

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 marca 2017 09:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Bucior
Ilość wyświetleń: 1442
13 marca 2017 10:36 (Paweł Bucior) - Zmiana danych jednostki.
13 marca 2017 09:52 (Paweł Bucior) - Utworzenie jednostki.