Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, przy ul. Lipy w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 29.07.2019 r.

BURMISTRZ  LEŻAJSKA

 

AM.6733.13.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

 

Działając na podstawie art. 49 i art. 61 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania

W dniu 29.07.2019 r. Burmistrz Leżajska obwieszcza, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika – Pana Mariana Zabawskiego, zam. 37-700 Przemyśl, ul. Skrzetuskiego 14, (adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Projektowo - Budowlane PROBUD, 37-700 Przemyśl, ul. Wybrzeże Św. Jana Pawła II 24), złożony w dniu 26.07.2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ew.: 3269, 3385 i 3346/3 położonych przy ul. Lipy w Leżajsku”, w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego na działce nr ew.: 3269 przy ul. Lipy w Leżajsku”.

 

Akta sprawy są udostępnione do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój nr 21 (II piętro), w godzinach pracy urzędu (7.30 - 15.30).

 

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków w niniejszym postępowaniu.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie uważane będzie za dokonane po upływie 14-dniowego, ustawowego terminu, liczonego od dnia publicznego obwieszczenia.

 

Obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leżajsku: http://lezajsk.um.bipgmina.pl (Prawo lokalne – Zagospodarowanie przestrzenne) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1.

 

Obowiązek przetwarzania danych osobowych następuje na podstawie przepisów prawa (Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 50 j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945). Szczegóły i zakres przetwarzania znajdują się w klauzuli informacyjnej opublikowanej na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Leżajsku - http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/11368/rodo.

 

Burmistrz Leżajska

(-) Ireneusz Stefański

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lipca 2019 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Daszyk
Ilość wyświetleń: 43
29 lipca 2019 11:55 (Alicja Daszyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)