Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej, przy ul. Siedlanka Boczna w Leżajsku”.

Leżajsk, dnia 31.07.2019 r.

BURMISTRZ LEŻAJSKA

 

AM.6733.8.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania,

W dniu 31.07.2019 r. Burmistrz Leżajska obwieszcza, że decyzją Burmistrza Leżajska znak: AM.6733.8.2019 z dnia 31 lipca 2019 r., zakończone zostało postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej, na działkach o nr ew.: 740/6 i 6686/3 położonych przy ul. Siedlanka Boczna w Leżajsku”, na wniosek Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk.

 

Każdy, kto ma interes prawny może zapoznać się z przedmiotową decyzją, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój nr 21 (II piętro), w godzinach pracy urzędu (7.30 - 15.30).

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, niniejsza decyzja uważana będzie za doręczoną po upływie 14-dniowego ustawowego terminu, liczonego od dnia publicznego obwieszczenia o wydaniu decyzji.

 

Obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leżajsku: http://lezajsk.um.bipgmina.pl (Prawo lokalne – Zagospodarowanie przestrzenne) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1.

 

 

Burmistrz Leżajska

(-) Ireneusz Stefański

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 lipca 2019 10:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Daszyk
Ilość wyświetleń: 87
31 lipca 2019 10:47 (Alicja Daszyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)