Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o zgromadzonym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia, przy ul. J. Kochanowskiego w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 31.07.2019 r.

BURMISTRZ LEŻAJSKA

 

AM.6733.9.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 10 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z  2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

 

z a w i a d a m i a m

 

W dniu 31.07.2019 r. Burmistrz Leżajska obwieszcza, że w toku postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika – Pana Mariana Zabawskiego, zam. 37-700 Przemyśl, ul. Skrzetuskiego 14, (adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Projektowo - Budowlane PROBUD, 37-700 Przemyśl, ul. Wybrzeże Św. Jana Pawła II 24), złożony w dniu 26.06.2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach o nr ew.: 3736/1, 3737/4, 6752 i 6754 położonych przy ul. J. Kochanowskiego w Leżajsku”, w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego na działce nr ew.: 3737/4 w Leżajsku”, zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

W związku z powyższym przed wydaniem przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się z całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Z materiałem dowodowym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój nr 21 (II piętro), w godzinach pracy urzędu (730 – 1530) do dnia 07.08.2019 r.

 

Obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leżajsku: http://lezajsk.um.bipgmina.pl (Prawo lokalne – Zagospodarowanie przestrzenne) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1.

 

 

Burmistrz Leżajska

(-) Ireneusz Stefański

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 lipca 2019 12:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Daszyk
Ilość wyświetleń: 79
31 lipca 2019 12:57 (Alicja Daszyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)