Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej, przy ulicach: Plac Mariacki, Leśnej i Bernardyńskiej w Leżajsku”.

Leżajsk, dnia 05.08.2019 r.

BURMISTRZ  LEŻAJSKA

 

AM.6733.14.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

 

Działając na podstawie art. 49 i art. 61 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania

W dniu 05.08.2019 r. Burmistrz Leżajska obwieszcza, że na wniosek Klasztoru O.O. Bernardynów, 37-300 Leżajsk, Plac Mariacki 8, z dnia 01.08.2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie dwóch odcinków sieci wodociągowej, na działkach o nr ew.: 157/12, 150/7, 154, 153, 7/1, 5/1 i 325/8, położonych przy ulicach: Plac Mariacki, Leśnej i Bernardyńskiej w Leżajsku”.

 

Akta sprawy są udostępnione do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój nr 21 (II piętro), w godzinach pracy urzędu (7.30 - 15.30).

 

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków w niniejszym postępowaniu.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie uważane będzie za dokonane po upływie 14-dniowego, ustawowego terminu, liczonego od dnia publicznego obwieszczenia.

 

Obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leżajsku: http://lezajsk.um.bipgmina.pl (Prawo lokalne – Zagospodarowanie przestrzenne) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1.

 

Obowiązek przetwarzania danych osobowych następuje na podstawie przepisów prawa (Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 50 j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.). Szczegóły i zakres przetwarzania znajdują się w klauzuli informacyjnej opublikowanej na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Leżajsku - http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/11368/rodo.

 

Burmistrz Leżajska

(-) Ireneusz Stefański

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 sierpnia 2019 13:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Daszyk
Ilość wyświetleń: 81
05 sierpnia 2019 13:16 (Alicja Daszyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 sierpnia 2019 13:14 (Alicja Daszyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)