Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o zgromadzonym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej, przy ul. Kraszewskiego w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 12.08.2019 r.

BURMISTRZ LEŻAJSKA

 

AM.6733.10.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 10 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z  2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

 

z a w i a d a m i a m

 

W dniu 12.08.2019 r. Burmistrz Leżajska obwieszcza, że w toku postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk, złożony w dniu 10.07.2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej, na działkach o nr ew.: 3997/3 i 4548, położonych przy ul. Kraszewskiego w Leżajsku”, zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

W związku z powyższym przed wydaniem przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się z całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Z materiałem dowodowym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój nr 21 (II piętro), w godzinach pracy urzędu (730 – 1530) do dnia 19.08.2019 r.

 

Obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leżajsku: http://lezajsk.um.bipgmina.pl (Prawo lokalne – Zagospodarowanie przestrzenne) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1.

 

 

Burmistrz Leżajska

(-) Ireneusz Stefański

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 sierpnia 2019 10:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Daszyk
Ilość wyświetleń: 34
12 sierpnia 2019 10:12 (Alicja Daszyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)