Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia, przy ul. J. Kochanowskiego w Leżajsku”.

Leżajsk, dnia 13.08.2019 r.

BURMISTRZ LEŻAJSKA

 

AM.6733.9.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania,

W dniu 13.08.2019 r. Burmistrz Leżajska obwieszcza, że decyzją Burmistrza Leżajska znak: AM.6733.9.2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r., zakończone zostało postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach o nr ew.: 3736/1, 3737/4, 6752 i 6754 położonych przy ul. J. Kochanowskiego w Leżajsku”, w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego na działce nr ew.: 3737/4 w Leżajsku”,  na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika – Pana Mariana Zabawskiego, zam. 37-700 Przemyśl, ul. Skrzetuskiego 14, (adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Projektowo - Budowlane PROBUD, 37-700 Przemyśl, ul. Wybrzeże Św. Jana Pawła II 24).

 

Każdy, kto ma interes prawny może zapoznać się z przedmiotową decyzją, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój nr 21 (II piętro), w godzinach pracy urzędu (7.30 - 15.30).

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, niniejsza decyzja uważana będzie za doręczoną po upływie 14-dniowego ustawowego terminu, liczonego od dnia publicznego obwieszczenia o wydaniu decyzji.

 

Obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leżajsku: http://lezajsk.um.bipgmina.pl (Prawo lokalne – Zagospodarowanie przestrzenne) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1.

 

 

Burmistrz Leżajska

(-) Ireneusz Stefański

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 sierpnia 2019 14:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Daszyk
Ilość wyświetleń: 32
13 sierpnia 2019 14:59 (Alicja Daszyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)