Środowisko naturalne (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o zakończeniu postępowania dowodowego przed wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej” planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 6686/3 i 740/6, położonych przy ul. Siedlanka Boczna w Leżajsku (teren oczyszczalni ścieków)

BURMISTRZ LEŻAJSKA Leżajsk, dnia 28.06.2016 r. OŚ.6220.1.2016.JM O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku...