Biuro Ochrony Środowiska

Do zadań Biura Ochrony Środowiska należy w szczególności:

1. prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie Miasta w tym ewidencjonowanie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
i kontrola w zakresie częstotliwości ich opróżniania,
2. prowadzenie spraw związanych z ochroną i z kształtowaniem środowiska, w tym:
1) ograniczeń dotyczących funkcjonowania instalacji i urządzeń negatywnie oddziałujących na środowisko,
2) ochrony środowiska w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
3) prowadzenie ewidencji substancji stwarzających zagrożenie dla środowiska
i sprawozdawczość związana z tym zagadnieniem,
4) naliczanie i ewidencjonowanie opłat za korzystanie ze środowiska i nadzór nad ich terminowym regulowaniem,
5) przygotowywanie raportów do krajowej bazy o emisji gazów cieplarnianych i innych substancji,
6) przygotowywanie planów i programów dotyczących ochrony środowiska
i sprawozdań z ich realizacji,
7) współpraca w zakresie prowadzenia edukacji ekologicznej na terenie miasta,
3. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przyrody w tym wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
4. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o odpadach,
5. prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze,
6. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,
7. prowadzenie spraw związanych z rolnictwem w tym organizowanie wyborów do izb rolniczych,
8. prowadzenie spraw związanych z leśnictwem i łowiectwem,
9. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków,
10. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu informacji wynikającego z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
11. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym prowadzenie rejestru działalności regulowanej i wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych,
12. prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
13. prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi wynikających
z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwał Rady, w tym:
1) prowadzenie ewidencji nieruchomości, wprowadzanie danych dotyczących składanych deklaracji i naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) monitorowanie i analiza składanych deklaracji pod względem zgodności ze stanem faktycznym lub ich braku,
3) wystawianie decyzji dotyczących naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dotyczących umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności tej opłaty,
4) księgowanie wpłat dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5) monitorowanie opłat pod względem ich terminowości,
6) sporządzanie upomnień oraz wystawianie tytułów wykonawczych dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami,
7) przygotowywanie sprawozdań finansowych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
8) analizowanie faktur przedkładanych przez podmioty świadczące usługę odbioru
i zagospodarowania odpadów,
9) przygotowywanie sprawozdań i analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta,
10) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości.

Dokumenty

Środowisko naturalne

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 marca 2017 09:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Bucior
Ilość wyświetleń: 1702
13 marca 2017 10:36 (Paweł Bucior) - Zmiana danych jednostki.
13 marca 2017 09:53 (Paweł Bucior) - Utworzenie jednostki.