Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 3 marca 2010 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący niezabudowaną działkę nr 58/13 o pow. 561 m2 położoną w Leżajsku, stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków...

Informacja Burmistrza Leżajska

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 26 stycznia 2010 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 19 w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 63 A, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. Ponadto został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej...

Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W wyniku postępowania w zapytaniu o cenę na wykonywanie prac związanych z wyceną nieruchomości oraz inwentaryzacją budynków i lokali w roku 2010 wybrano ofertę nr 4 Wanda Żołyniak Firma usług. handl. produkcyjna „BUD” 37-300 Leżajsk ul. Sandomierska 101 Burmistrz Leżajska ...

Ogłoszenie o wyborze oferty

Leżajsk, 18 stycznia 2010 r. MKiGG.341-4/09 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz.1655) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zadaniu p.n. „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych...

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że projekt uchwały rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w rejonie ulic Dolnej, Jarosławskiej i cmentarza żydowskiego w Leżajsku zostanie wyłożony do wglądu uczestnikom postępowania w Referacie Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Leżajsku – pokój...

Informacja

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 15 września 2009 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy obejmujące nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk, położoną przy ul. 28 Maja, oznaczoną jako działka nr 1032/6 o pow. 82 m2, przeznaczoną do oddania w użytkowanie...

Burmistrz Miasta Leżajska informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Sekcji Świadczeń Rodzinnych od 1 sierpnia 2009 r.

Z A W I A D O M I E N I E Burmistrz Miasta Leżajska informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Sekcji Świadczeń Rodzinnych od 1 sierpnia 2009 r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego...

Informacja

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 30 czerwca 2009 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku obejmujące lokal mieszkalny nr 10 w budynku Staszica 5 i lokal nr 2 w budynku...

Wykaz nieruchomości obejmujący nieruchomości niezabudowane, położone w Leżajsku przy ul. Fabrycznej

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 17 marca 2009 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości obejmujący nieruchomości niezabudowane, położone w Leżajsku przy ul. Fabrycznej, odpowiadające działce ewidencyjnej nr 58/12 o powierzchni 10 a 40 m2, objętej księgą wieczystą Nr 42...