Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 14 lutego 2018 r. zostaną wywieszone na okres 21 dni wykazy obejmujące nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasto Leżajsk przeznaczone do dalszej dzierżawy (działka ewid. nr 850/4) i najmu (części działek ewid. nr 549/8 i nr 549/10) oraz do sprzedaży...

Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia Skarbu Państwa przewidzianego do komunalizacji

Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) KOMISJA INWENTARYZACYJNA ZAWIADAMIA, że w okresie od dnia 16 stycznia 2018 r. do dnia 14 lutego...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 10 stycznia 2018 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na czas nieoznaczony. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości zostały zawarte w wywieszonych wykazach....